Menuslide

ระดมความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น.
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด
ว่าที่ พ.ต.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกูล รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง รรท.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
นางสุธีรา บูลย์ประมุข รรท.ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าว และนักลงทุนในพื้นที่แม่สอด ร่วมประชุมหัวข้อ"ระดมความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ
ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย" ณ ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น2) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระเบียบวาระการประชุม

ให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการและความสำคัญด้านสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
แต่ในปัจจุบันการขับเคลื่อนยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะมีปัญหาที่การบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้ จะรวมไปถึงด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจยการลงทุน ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  สามารถเสนอประเด็นในเรื่องการขยายเมือง 

1 ประเด็นหัวข้อการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.

   1.1 การเพิ่มศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
1.2 การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย
1.3 การพัฒนาเกษตรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย
 1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
1.5 การพัฒนาภาครัฐดิจิตัลเพื่ออนาคตประเทศไทย
1.6 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

2 การบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในการพัฒนาพื้นที่

 


ธีรชาติ  จันทร์แรง
   (รายงาน)

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th