Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

08112019-0423IMG_9064_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมาย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

08112019-0424IMG_2972_resize.JPG

และเข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ใน 6 หัวข้อหลักคือ 1).นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท อายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน, 2).นโยบายค่าป่วยการของ อสม. เดือนละ 2,500 บาท, 3).นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนฯ, 4).นโยบายค่าดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 8 ปี เดือนละ 1,200 บาท, 5).นโยบายค่าใช้จ่ายของเยาวชน 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท, 6).นโยบายกัญชาเสรี ขอให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

08112019-0425IMG_4194_resize.JPG

08112019-0426IMG_2987_resize.JPGเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th