Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก หน่วจัดโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมปัญญา สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก หน่วจัดโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมซึ่งศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร โดยมีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญพร้อมปัญหาพร้อมอุปสรรค และพูดคุยเรื่องอื่นๆที่สนใจ

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th