Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) 

07022020-0217IMG_2093 (Custom).JPG 

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เพื่อ พบปะ พูดคุย สอบถามปัญหาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด 20 ชุมชน

07022020-0217IMG_2081 (Custom).JPG

07022020-0217IMG_3338 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th