Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในงาน 42 ปี แห่งอุดมการณ์ สรรค์สร้างครอบครัวชุมพลคีรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าร่วมแสดงความยินดีในงาน 42 ปี แห่งอุดมการณ์สรรค์สร้างครอบครัวชุมพลคีรี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th