Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ไขปัญหา และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลต่อไป


ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th