Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

06082019-0429IMG_6489_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานากยเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน

06082019-0429IMG_6502_resize.JPG

เข้าร่วมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม อีกทั้งเพื่อพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด 20 ชุมชน

06082019-0430IMG_6533_resize.JPG

06082019-0430IMG_6548_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th