Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีเปิดโครงการ “ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” เทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการ “ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงานพร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดเครือข่ายการจัดบริการให้กับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชี้แจงตารางการเรียนการสอน ซึ่งจะเรียนทุกวันพฤหัสบดีตลอดระยะเวลา 3 เดือน (กรกฏาคม - กันยายน) การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และการแสดงของผู้สูงอายุ เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th