Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา (ชั้น 1) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

26032020-0335IMG_7278 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

26032020-0335IMG_7279 (Custom).JPG

ที่ประชุมสรุปได้ว่า ตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 3 จุด ในสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด, ให้ทำความสะอาดสถานที่ทำงานเป็นประจำ, การให้บริการเจลล้างมือที่เป็นจุดสัมผัสสาธารณะ, งดการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมจำนวนมากกว่า 50 คน, จัดที่นั่งในการทำงานห่างอย่างน้อย 1 เมตร, ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล ประชาชนที่ติดราชการให้สวมใส่หน้าอนามัย และขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

26032020-0336IMG_7282 (Custom).JPG

26032020-0336IMG_7284 (Custom).JPG  


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th