Menuslide

1 เมษายน วันผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด

  1 เมษายน วันผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด วันผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562 โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน
ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพราะนายกเทศมนตรีตระหนักดีว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณูปการมาอย่างยาวนานรวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าให้แก่นครแม่สอดอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีพระคุณหรือเป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย โดยให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน ตลอดจนญาติพี่น้อง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th