Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์

เทศบาลนครแม่สอดรับคณะพร้อมบรรยายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์    

            

             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น3) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "โครงการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมีคณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการ 45 คน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th