Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย รองนายกเทศมตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร     โดยมี ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี เป็นผู้นำคณะมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับอัญมณี เพื่อผลักดันให้หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ ซึ่งเป็นสาขาใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับแฟชั่น และของตกแต่งภายในซึ่งเป็นอุตสาหกรรมรากฐานของประเทศ เข้าสู่การแข่งขันและการขยับอันดับในฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลก และนำเยี่ยมชมศูนย์อัญมณีแห่งเอเชีย ณ สำนักงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (ชั้น 1) พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด (ชั้น 1) ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ทีปังกรณ์รัศมีโชติ”  และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th