Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradisc

  เมื่อวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradisc โดยมี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้จ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นในช่วงฤดูหนาวปลายปี โดยการนำสินค้าแฟชั่น สินค้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า มาร่วมจัดรายการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งรายได้และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th