Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม โกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th