Menuslide

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

18 มิถุนายน 60 เวลา 08.30 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนความรู้ความเข้าใจของพนักงานครูเทศบาลในการปฏิบัติการสอน และพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานสอนให้พนักงานครูเทศบาล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการในการบริหารงานของเทศบาลแม่สอด ดังนี้ การบริกาศึกษาของโรงเรียนสังกัดของเทศบาลนครแม่สอด เช่น การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ การพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดให้เป็นจุดศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th