Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้พิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงประโยชน์และสวัสดิการด้านต่าง ๆซึ่งได้รับรองและคุ้มครองไว้ในกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ร่วมกันด้วย.


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th