Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

10062019-1132IMG_9180_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

10062019-1133IMG_9199_resize.JPG

ใน 5 หัวข้อหลักคือ การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่นเดียวกับพัทยา
ข้อเสนอการนำ พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาปรับใช้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง ยุทธศาสตร์ อปท. 14 ตำบล ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด 5 ปี(2561-2565) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาบทบาทสตรี และเครือข่ายอื่น ๆ ในเทศบาลนครแม่สอด ร่วมเวทีประชาคมเกือบ 1,000 คน ทั้งนี้ได้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

10062019-1133IMG_9250_resize.JPG

10062019-1133IMG_9269_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th