Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองชุมพร

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมAEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น2) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร นำทีมโดย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และคณะ โดยมีการแวะสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญพร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการยกฐานะเทศบาล เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เทศบาลเมืองชุมพร มีความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลนครชุมพรต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th