Menuslide

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เทศบาลนครแม่สอดประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

รายละเอียดตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด วันที่ 20 มีนาคม 2562


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th