Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

   ตามที่ เทศบาลนครแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ของเทศบาลนครแม่สอด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๗ อัตรา  และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๐ อัตรา  ตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น เทศบาล ฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครแม่สอด 


รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้


เอกสารแนบ
  • สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
    เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
    โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th