Menuslide

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ

กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสํารวจข้อมูลพื้นที่ตกค้าง การเดินสำรวจเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ถึง  พ.ศ. 2580 โดยให้ ประชาชน ที่ต้องการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ขอคำร้องแบบสำรวจข้อมูลได้ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ 055-531389 ต่อ 16  (ฝ่ายอำนวยการ)หรือ ขอสำเนาแบบสำรวจได้ที่เทศบาลนครแม่สอด กองวิชาการและแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 055-547449 ต่อ 314-315 (งานประชาสัมพันธ์)
04112019-1114IMG1.jpg04112019-1114211961.jpg

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th