Menuslide

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม (ที่ดิน,อาคาร,บ้านเรือน,ป้าย ฯลฯ)ประจำปี 2562

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการค้า (ที่ดิน,อาคาร,บ้านเรือน,ป้าย ฯลฯ) ที่ตั้ง,ติดตั้งหรือดำเนินการในเขตเทศบาลนครแม่สอด มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น
10062019-0232กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2562.jpg

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th