Menuslide

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th