Menuslide

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เทศบาลนครแม่สอดประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบประเมิน (ภาค ก,ข) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด


รายละเอียดตามประกาศที่ปนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th