Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

-ตำแหน่ง นักการ จำนวน 4 อัตรา

-ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา

-ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติ/คุณสมับติเฉพาะตำแหน่งของผู้เข้าสมัคร สามารถดูได้จากประกาศเทศบาลนครแม่สอดที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้     

vvv
vv


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th