Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน  3 รายการ

 --------------------------------------------

 

          เทศบาลนครแม่สอด   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน  3 รายการ

                             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร-

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล-          นครแม่สอด  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็น   ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา          อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบานครแม่สอดซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government  Procurement : e – GP)  และวิธีสอบราคา ของกรมบัญชีกลาง       ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร

                                                                                                                                                                                               

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่   16  สิงหาคม  2560

ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  ห้องประชุมชั้น  ๒  และในวันที่  17  สิงหาคม  2560  2559  ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2560      งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  29  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3๐๐.- บาท  ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่  11  สิงหาคม  2560   ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2560    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๕๔  ๗๔๔๙  ต่อ ๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ

 

               ประกาศ   ณ   วันที่   11  สิงหาคม   2560 

 

 

(นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th