Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๘/๒๕๖๐ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ คัน

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  E ๘/๒๕๖๐

ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ  ช่วยดับเพลิง  ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร  พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ  จำนวน ๑ คัน

.......................................................................

เทศบาลนครแม่สอด  มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ  ๖  ล้อ  ช่วยดับเพลิง  ขนาดความจุ  ๘,๐๐๐  ลิตร  พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ  จำนวน  ๑  คัน  ตามข้อกำหนดงานที่ต้องปฏิบัติ

ราคากลางของงานซื้อในการประมูลฯ ครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสอง - แสนบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.   เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนคร      แม่สอด  ณ  วันประกาศประมูลฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

๕.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗.   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.   เป็นต้นไป  ณ  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครแม่สอด

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐  น.  ถึง  ๑๐.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมโกเมน  ชั้นที่ ๓  เทศบาลนครแม่สอด  และแจ้งรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใด      ที่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้วและไม่เกิน  ๑๕  วันทำการ  นับแต่วันเปิดซองเอกสารประมูลซื้อฯ

/กำหนด..........

-๒-

 

กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๐.๓๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด  ระหว่างวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๕๕๔-๗๔๔๙    ต่อ  ๑๑๒  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เทศบาลนครแม่สอด  www.nakhonmaesotcity.go.th  โดยตรง  หรือผ่าน  www.gprocurement.go.th / ศาลากลางจังหวัดตาก / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

อนึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ ๕  จำนวน ๑๓๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุ ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๔ (๑)  ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

งานประมูลจ้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครแม่สอด สงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาและยกเลิกการประมูลฯ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ  ณ  วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

(นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th