Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 12/2560 การจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอุทยานการเรียนรู้ฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 12/2560

การจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอุทยานการเรียนรู้ฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด

-----------------------------------

                   เทศบาลนครแม่สอด   มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการระบบไฟฟ้าในอุทยานการเรียนรู้ฯ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด  ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด                 

                   ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government  Procurtment : e - GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  28  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึง 16.00 น. ณ  อุทยานการเรียนรู้ฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด  และกำหนดรับฟัง           คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่ 28  สิงหาคม  2560  เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป  ณ  กองการศึกษา  เทศบาลนครแม่สอด

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  29 สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.  ณ  เทศบาลนครแม่สอด ห้องประชุมโกเมน ชั้นที่ ๓ และแจ้งรายชื่อ          ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้ว  และไม่เกิน  ๑๕  วันทำการ  นับแต่วันเปิดซองเอกสารประมูลซื้อฯ   

                   กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา  14.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,0๐๐.- บาท 

ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่ 9  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่ 21  สิงหาคม  2560หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๕๕๕๔- ๗๔๔๙ ต่อ ๑๑๒   ในวันและเวลาราชการ 

 

 

- 2 -            

 

                   อนึ่ง  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ   โดย            ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ  ๕  จำนวน

157,870.- บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบ          ดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๕ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครแม่สอด  ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

 

                   งานประมูลจ้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลนครแม่สอด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลฯ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕60  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  2560

                                                         

 

 

(นายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 


เอกสารแนบ
  • สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
    เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
    โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th