Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2560 การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

                              เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2560

การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  5  โรงเรียน

-----------------------------------

 

เทศบาลนครแม่สอด   มีความประสงค์จะประมูลซื้อหนังสือเรียน  สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  5  โรงเรียน  โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการละเอียดแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครแม่สอด  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง ๑๑.0๐ น. ณ เทศบาลนครแม่สอด ห้องประชุมโกเมน ชั้นที่ ๓ และแจ้งรายชื่อ                      ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้ว  และไม่เกิน  ๑๕  วันทำการ  นับแต่วันเปิดซองเอกสารประมูลซื้อฯ    

กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 10 สิงหาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.00  น.  ถึงเวลา  09.30  น.

 

 

       /ผู้สนใจ..

 

 

- 2 -

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท  ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม  2560 ถึงวันที่  21 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๕๕๕๔ - ๗๔๔๙   ต่อ   ๑๑๒    ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เทศบาลนครแม่สอด  www.nakhonmaesotcity.go.th    โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th / ศาลากลางจังหวัดตาก / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

                   อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ ๕  จำนวน  180,884.-บาท       (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)    สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๔  (๑)  ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประมูลซื้อจนถึงวันสิ้นสุดกำหนด         ยืนราคา  กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครแม่สอด  ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด      

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕60

 

 

                                                         

 

(นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 


เอกสารแนบ
  • สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
    เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
    โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th