Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) IP CAMERA จำนวน 6 จุด ( 12 ตัว) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  IP CAMERA

จำนวน  6 จุด  ( 12 ตัว)   ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 --------------------------------------------

 

          ด้วยเทศบาลนครแม่สอด   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด   (CCTV)  IP  NETWORK  CAMERA  พร้อมวางโครงข่ายสายสัญญาณ  จำนวน  6 จุด  ( 12 ตัว)   และะมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด   งบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)    ราคากลางที่กำหนด  1,427,922.49   (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)  เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณเทศบาลจึงใช้ราคากลางเป็นเกณฑ์ในการซื้อ 

 

                             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑.      เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องมีผลงานการติดตั้งกล้อง

วงจรปิด  (CCTV)  กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า 750,000.-บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร-

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็น

ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล-          นครแม่สอด  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็น   ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา          อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เสนอพร้อมมีเอกสารการรับรองอะไหล่สินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี  (ฉบับจริง)  จากบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือผู้นำเข้าหลักในประเทศไทยมาแสดงเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการในด้านการบริการหลังการขาย

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบานครแม่สอดซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government  Procurement : e – GP)  และวิธีสอบราคา ของกรมบัญชีกลาง       ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

                                                                                                                                                                                               

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  ๓0   มกราคม  2560  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560

ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  ห้องประชุมชั้น  ๒  และในวันที่   2   กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่  14    กุมภาพันธ์  2560   ณ  งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่   15     กุมภาพันธ์   2560   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  5๐๐.- บาท  ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่  30  มกราคม  2560   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๕๔  ๗๔๔๙  ต่อ ๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ

 

               ประกาศ   ณ   วันที่       มกราคม   2560 

 

 

 

(นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th