Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9 /2560 การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9 /2560

การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60

--------------------------------------

 

           เทศบาลนครแม่สอด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕60 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ตามรายการรายละเอียดแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครแม่สอด และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

                   กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  4 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมโกเมน ชั้นที่ 3 เทศบาลนครแม่สอด และแจ้งรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้วและไม่เกิน 15 วันทำการ นับแต่วันเปิดซองเอกสารประมูลจ้างฯ

กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะประกาศกำหนดแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาให้ทราบต่อไป

 

 

 

- ๒ -

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาท    ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่  18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5554-7449 ต่อ 112 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5554-7449 ต่อ 112 หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เทศบาลนครแม่สอด www.nakhonmaesotcity.go.th โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th / ศาลากลางจังหวัดตาก / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.6 (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครแม่สอด ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

 

          งานประมูลจ้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เทศบาลนครแม่สอด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลฯ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕60

 

                                                        

 

 

( นายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล )

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th