Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E16 /2560 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานหลวงเทศบาลนครแม่สอด

                                       ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

                   เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 16 /2560

 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานหลวงเทศบาลนครแม่สอด

--------------------------------------

          เทศบาลนครแม่สอด มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานหลวงเทศบาลนครแม่สอด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000.- บาท (สิบเอ็ดล้าน -   บาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

              ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

              ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

              ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

          *** ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินไม่น้อยกว่า 5,500,000.- บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ พร้อมนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงไปแสดง ในวันขอรับเอกสารประมูลจ้าง

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

    ***  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30น. ถึง 10.30 น.          และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด

           กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ เทศบาลนครแม่สอด ห้องประชุมโกเมน ชั้นที่ ๓

 

/กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง...

- ๒ -

 

           กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาให้ทราบต่อไป  

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน        กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5554-7449 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เทศบาลนครแม่สอด www.nakhonmaesotcity.go.th โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th / ศาลากลางจังหวัดตาก / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน 550,000.- บาท               (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.6 (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครแม่สอด ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

          งานจ้างก่อสร้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 และผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 และได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ ( Escalation Factors ) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช้ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไว้ในเงื่อนไขในการประมูลแล้ว  

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60

 

                                                         

 

 

                        (นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

                      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

                           นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th