Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนซอยหลังอู่ช่างเปี๊ยก

    ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนซอยหลังอู่ช่างเปี๊ยก

     --------------------------------

เทศบาลนครแม่สอด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู     ถนนซอยหลังอู่ช่างเปี๊ยก ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 856,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่น -หกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 420,000.- บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี พร้อมนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงไปแสดงในวันขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครแม่สอด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 28 เมษายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.     ณ กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 28 เมษายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๑4.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 เมษายน ๒๕60 ถึงวันที่ 19 เมษายน ๒๕60 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ห้องประชุมชั้น 2 และในวันที่ 20 เมษายน ๒๕60 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.   เป็นต้นไป

 

 

 

/ผู้สนใจติดต่อขอรับ…

- 2 -

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ๒๕60 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5554 7449 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

          ประกาศ  ณ  วันที่  12 เมษายน ๒๕60

 

 

 

             (นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

   รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

    นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th