Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

 --------------------------------------------

 

                             เทศบาลนครแม่สอด     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด

                             ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  677,000.-บาท  

(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันในวงเงิน  ไม่น้อยกว่า 338,500.-บาท  (สามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร-

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล-          นครแม่สอด  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็น   ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา          อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบานครแม่สอดซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government  Procurement : e – GP)  และวิธีสอบราคา ของกรมบัญชีกลาง       ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  30  มิถุนายน   

๒๕60  ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  กองการศึกษา  เทศบาลนครแม่สอด

                                                                                                                                                                                      

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  30 มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  4  กรกฎาคม  2560

ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  ห้องประชุมชั้น  ๒  และในวันที่  5  กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม  2560ณ  งานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2560            ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

 

 

/ผู้สนใจ...

 

 

 

- 2 -

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3๐๐.- บาท  ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่  18  กรกฎาคม  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๕๔  ๗๔๔๙  ต่อ ๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ

 

             ประกาศ   ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2560

 

 

 

(นายบรรเจิด   ลาวัณย์รัตนากุล)

รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th